Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

KURS WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

 

boy 1822631 1920 

KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU

 

Wakacje tuż tuż. Jeżeli chcesz wyjechać z dziećmi na kolonię, obóz, zieloną szkołę.

Zapraszamy do zdobycia uprawnień wychowawcy wypoczynku.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach, które mają ukończone 18 lat oraz posiadają wykształcenie średnie.

 
Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie zaświadczenia ważnego dożywotnio i akceptowanego na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Ukończenie szkolenia daje prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami kraju.

Liczba godzin: 36 godzin

Szkolenie rozpocznie się 27.05.2021r.

Uwaga: kurs rozpocznie się przy zebraniu się grupy minimum 10 osobowej.

 

 

Nauczysz się

Organizowania i nadzorowania obowiązków wychowawcy w różnych formach wypoczynku zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015 poz. 1629) art.92r, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 4520).

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma bezterminowe zaświadczenie ukończenia kursu Wychowawcy wypoczynku zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Tym samym uczestnik otrzyma uprawnienia wychowawcy wypoczynku.

Program szkolenia

Zajęcia na kursie Wychowawca wypoczynku będą realizowane w formie wykładu i zajęć praktycznych 

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników kursu

Grupa docelowa

Wychowawcą może być osoba, która:

1. nie była karana za umyślne przestępstwo  ( DO POBRANIA  druk_niekaralnosc.pdf )

2. ukończyła 18 lat
3. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Wychowawcą może być tylko taka osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kursów oraz informacje dotyczące dokumentów, które stanowią potwierdzenie kwalifikacji kandydatów znajdują się w Ustawie o systemie oświaty.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Sprzęt do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 36h

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 10 osób.

Cena

Koszt kursu: 250 zł

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,

Kontakt

Katarzyna Paszko, tel. tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

 
ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!

Kurs Elektryk do 1 kV z obsługą agregatu prądotwórczego

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

KURS ELEKTRYK DO 1 KV z obsługą agregatu prądotwórczego

                                                                 kurs elektryka 1 kV ZDZ sokółka

 

Nauczysz się

Biorąc udział w kursie nauczysz się podstaw obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV oraz zostaniesz przygotowany do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnienień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo
 • Budowa instalacji elektroenergetycznych
 • Montaż instalacji elektroenergetycznych
 • Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych
 • Zajęcia praktyczne

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • ma ukończone 18 lat;
 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Sprzęt do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 45h

Zajęcia teoretyczne: 15h

Zajęcia praktyczne: 30h

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 6 osób.

Cena

Koszt kursu: do uzgodnienia, w zależności od ilości osób

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną

Kontakt

Beata Maliszewska, tel. tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w ZDZ Sokółka

Ośrodek Kształcenia Zwodowego w Sokółce zaprasza na szkolenie:

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

                                                                 teach

 

Nauczysz się

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Program szkolenia

Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz umiejętności dydaktyczne:

 1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – łącznie 5 godz.;
 2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się – łącznie 8 godz.;
 3. Metodyka praktycznej nauki zawodu – łącznie 27 godz.;
 4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy). 

Grupa docelowa

Kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) w wymiarze 40 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 8 godzin) jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych (uczniów szkół rolniczych). Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktaże, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. 

Kurs będzie realizowany w niewielkiiej grupie i ograniczony do takiej liczby słuchaczy, która zapewnia realizację zajęć przy zachowaniu określonych prawnie ograniczeń epidemiologicznych zapewniających bezpieczeństwo słuchaczom kursu.

Prowadzący

Wykładowcy: posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 48h

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową. Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 6 osób.

Treść kursu oraz wystawiane zaświadczenie opracowano na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).
Program kursu został zatwierdzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Termin kursu przewidzianyt jest na maj 2021r.

Cena

Koszt kursu: do uzgodnienia, w zależności od ilości osób

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin na zakończenie kursu,

Kontakt

Beata Maliszewska, tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

KURS Obsługa wózków jezdniowych w ZDZ Sokółka

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

                                                                 kurs obsługa wózków widłowych ZDZ Soklółka

 

Nauczysz się

Biorąc udział w kursie nauczysz się jak bezpiecznie poruszać obsługiwać wózkek jezdniowy oraz zostaniesz przygotowany do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnienień w zakresie obsługi wózków jezdniowych, a także do egzaminu na wymianę butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - 2.20/00009/2004

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych
 • Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
 • Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
 • Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
 • Budowa układu jezdnego wózka
 • Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
 • Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
 • Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 • Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
 • Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
 • Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
 • Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 • Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • ma ukończone 18 lat;
 • stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy na stanowisku związanym z obsługą wózków jezdniowych;
 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Instruktor jazdy praktycznej na wózku: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji wózków.

Zapewniamy

Sprzęt do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 35h

Zajęcia teoretyczne: 25h (Zajęcia teoretyczne do zrealizowania w spotkaniach online)

Zajęcia praktyczne: 10h (zajęcia praktyczne z obsłgi wózków 10h: Ośrodek ZDZ)

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Termin kursu: Maj 2021 (po zebraniu grupy chętnych). Dokłady termin zostanie podany po zebraniu się grupy 6 osób.

Cena

Cena kursu do ustalenia.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • badania lekarskie,
 • psychotesty,
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dający uprawnienia do obsługi wózków ,
 • egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną dający uprawnienia na wymianę butli w wózkach zasilanych gazem.

Kontakt

Katarzyna Paszko, tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (opryskiwacze), z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na szkolenie:

  

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (opryskiwacze), z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

                                                           zdz Sokółka środki ochrony roślin

 

Nauczysz się

Biorąc udział w szkoleniu poznasz zasady postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie stosowania ich m.in. sprzętem rolniczym takim jak opryskiwacz.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie.

Program szkolenia

 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienienia

Sposób realizacji szkolenia

Kurs stacjonarny w ośrodku OKZ w Sokółce, ul. Grodzieńska 76

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 14h

Termin szkolenia: do ustalenia

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: do ustalenia po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opisanym w przepisach regulujących realizację szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin po ukończonym szkoleniu

Kontakt

Beata Maliszewska, tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (opryskiwacze), z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na szkolenie:

  

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (opryskiwacze), z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

                                                           zdz Sokółka środki ochrony roślin

 

Nauczysz się

Biorąc udział w szkoleniu poznasz zasady postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie stosowania ich m.in. sprzętem rolniczym takim jak opryskiwacz.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcących przedłużyć lub odnowić ważność zaświadczenia uprawniającego do stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Program szkolenia

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy
 • Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienienia

Sposób realizacji szkolenia

Kurs stacjonarny w ośrodku OKZ w Sokółce, ul. Grodzieńska 76

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 7h

Termin szkolenia: do ustalenia

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: do ustalenia po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opisanym w przepisach regulujących realizację szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin po ukończonym szkoleniu

Kontakt

Beata Maliszewska, tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Szkolenie podstawowe (dla sprzedawców) w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na szkolenie:

  

Szkolenie podstawowe (dla sprzedawców) w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

                                                           zdz Sokółka środki ochrony roślin

 

Nauczysz się

Biorąc udział w szkoleniu poznasz zasady postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie obrotu w sklepie.

Szkolenie przeznaczone dla osób nie posiadających uprawnień do sprzedawania środków ochrony roślin.

Program szkolenia

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienienia

Sposób realizacji szkolenia

Kurs stacjonarny w ośrodku OKZ w Sokółce, ul. Grodzieńska 76

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 24h

Termin szkolenia: do ustalenia

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: do ustalenia po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opisanym w przepisach regulujących realizację szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin po ukończonym szkoleniu

Kontakt

Beata Maliszewska, tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl