Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w grudniu 2023r.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

                                                                 White Blue Modern Webinar Facebook Post

 

Nauczysz się

Celem szkolenia jest uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy. Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy dotyczącymi bhp, oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie zawiera wytyczne do sposobów organizacji szkolenia wstępnego stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

  c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

  d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracownikówdentyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi
  dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka
  związanego z tymi zagrożeniami 3
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w
  monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie
  przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania
  pierwszej pomocy w razie wypadku
 6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego, teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 16h

Zajęcia teoretyczne: 16h

Termin szkolenia: 11 grudzień 2023r. - 12 grudzień 2023r. g. 9:00

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: 165zł/osobę.

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne

Kontakt

Katarzyna Michałowska, tel. tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, k.michalowska@zdz.bialystok.pl

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin - listopad 2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na szkolenie:

  

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (opryskiwacze), z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

                                                           śor listopad

 

Nauczysz się

Biorąc udział w szkoleniu poznasz zasady postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie stosowania ich m.in. sprzętem rolniczym takim jak opryskiwacz.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie.

Program szkolenia

 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienienia

Sposób realizacji szkolenia

Kurs stacjonarny w ośrodku OKZ w Sokółce, ul. Grodzieńska 76

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 14h

Termin szkolenia:4-5 listopad 2023r.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: 450zł/osobę

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opisanym w przepisach regulujących realizację szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin po ukończonym szkoleniu

Kontakt

Katarzyna Michałowska, tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Rozkład Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce - semestr zimowy 2023/2024

Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ogłasza, że 16.09.2023r. rozpoczynają się zajęcia w nowym roku szkolnym 2023/2024. Chcielibyśmy serdecznie powitać wszystkich naszych uczniów oraz tych, którzy dopiero zamierzają do nas dołączyć.

  

Rozpoczęcie zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

                                                                 Green Modern The News Facebook Post

 

Opis szkoły

 • podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa,
 • 4-letni cykl kształcenia.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • 18 lat,
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Zapewniamy

 • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę
 • Nowoczesne sale wykładowe,
 • Przyjazną atmosfera,
 • Zajęcia w systemie zaocznym (zjazdy w sobotę i niedzielę),
 • Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Opłaty

opłata miesięczna: 200zł

Rozkład Zajęć do pobrania

rozkład pobierz tutaj

Kontakt do sekretariatu szkoły

Liceum Ogólnokształcące w Sokółce ZDZ w Białymstoku
Ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka
Tel. 85-711-22-57, email: sokolka@zdz.bialystok.pl
www.sokolka.zdz.bialystok.pl

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych w sierpniu 2023r.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

                                                                 KURS

 

Nauczysz się

Celem kursu jest poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. Zapoznanie się z  zasadami określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

Program szkolenia

 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego, teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 8h

Zajęcia teoretyczne: 8h

Termin szkolenia: 30 sierpnia 2023r. godz. 9:00

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: 65zł/osobę.

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne

Kontakt

Katarzyna Michałowska, tel. tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Kurs obsługi wózków jezdniowych - wrzesień 2023r.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

                                                                 KURS

 

Nauczysz się

Biorąc udział w kursie nauczysz się jak bezpiecznie poruszać obsługiwać wózkek jezdniowy oraz zostaniesz przygotowany do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnienień w zakresie obsługi wózków jezdniowych, a także do egzaminu na wymianę butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - 2.20/00009/2004


Program szkolenia

1️⃣ Bezpieczeństwo i higiena pracy
2️⃣ Wiadomości o dozorze technicznym
3️⃣ Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych
4️⃣ Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
5️⃣ Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
6️⃣ Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
7️⃣ Budowa układu jezdnego wózka
8️⃣ Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
9️⃣ Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
🔟 Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
1️⃣1️⃣ Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
1️⃣2️⃣ Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
1️⃣3️⃣ Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
1️⃣4️⃣ Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
1️⃣5️⃣ Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
1️⃣6️⃣ Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

✅ ma ukończone 18 lat;

✅ stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy na stanowisku związanym z obsługą wózków jezdniowych;

✅ jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Instruktor jazdy praktycznej na wózku: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji wózków.

Zapewniamy

Sprzęt do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 35h

📚 Zajęcia teoretyczne: 25h (Zajęcia teoretyczne do zrealizowania w spotkaniach online)

🚛 Zajęcia praktyczne: 10h (zajęcia praktyczne z obsłgi wózków 10h: Ośrodek ZDZ)

📅 Data rozpoczęcia: 11 września 2023
⏰ Godzina: 10:00 - 15:00
📍 Lokalizacja: Sokółka, ul. Grodzieńska 76

Cena

Cena kursu: 550zł/ osobę

Cena egzaminu UDT: 237,98zł /osobę

+ badania lekarskie

Koszt szkolenia obejmuje:

✅ zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,

✅ profesjonalną kadrę dydaktyczną

✅ materiały dydaktyczne,

✅ egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dający uprawnienia do obsługi wózków ,

Kontakt

📞 Katarzyna Michałowska,📞 tel. 85 711 22 57,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zapraszamy do składania podań do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

                                                                 plakatsokolka2023

 

Ogólne informacje

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce jest placówką edukacyjną, która umożliwia zdobycie średniego wykształcenia. Skierowane jest do osób dorosłych, które z różnych powodów nie miały wcześniej okazji ukończyć szkoły średniej, a teraz pragną kontynuować swoją edukację.

Sekretariat oraz sale lekcyjne są zlokalizowane w Sokółce przy ulicy Grodzieńskiej 76.

System nauczania

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Sokółce funkcjonuje system nauki zaocznej, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do codziennych obowiązków uczestników. Dzięki temu osoby pracujące lub mające inne zobowiązania mogą podjąć naukę bez konieczności porzucania swoich aktualnych zajęć.

Plan zajęć został tak zaprojektowany, aby zajęcia odbywały się w trybie weekendowym - 2 zjady w miesiącu. W ten sposób zapewnia się dogodne warunki dla uczestników, którzy w tygodniu pracują lub realizują inne zobowiązania. Zajęcia w weekendy umożliwiają skuteczne połączenie nauki z innymi aspektami życia zawodowego i rodzinnego.

Warunki rekrutacj

Aby ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

 • Wiek powyżej 18 lat.
 • Posiadanie ukończonej szkoły podstawowej lub gimnazjum

Proces rekrutacji

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

1. Wypełnić podanie, które można pobrać na stronie internetowej szkoły (pobierz tu)  lub odebrać osobiście w siedzibie placówki.

2. Złożyć wymagane dokumenty, takie jak świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zdjęcie oraz podanie

Kontakt

W razie pytań dotyczących rekrutacji lub dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku pod poniższymi danymi:

Adres: ul. grodzieńska 76, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 22 57

email: sokolka@zdz.bialystok.pl

strona www: www.zdz.bialystok.pl

FB: Sokółka - Ośrodek ZDZ

Dzień wolny w Ośrodku ZDZ w Sokółce - czerwiec 2023

 

9.06.2023

Uprzejmie informujemy, iż

dnia 09.06.2023 r.

Ośrodek ZDZ w Sokółce

będzie nieczynny.

                                                                                                                      

Za utrudnienia przepraszamy