Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Klauzula informacyjna - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 ( dla UCZNIÓW SŁUCHACZY/RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

European stars

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych słuchaczy szkoły oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Liceum Ogolnokształcące dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku/ Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku , którego przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76, zwany dalej administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów/słuchaczy: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, telefon, miejsce i adres pracy,  miejsce i adres pracy rodziców lub opiekunów prawnych, treść zwolnień lekarskich, data przyjęcia do szkoły, klasa, semestr, przebieg i wyniki nauki, płeć, stan zdrowia,  wizerunek słuchacza.  Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez szkołę obowiązków wynikających z prawa oświatowego.

 1. Dane osobowe uczniów/słuchaczy przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów/słuchaczy jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Uczniowie/słuchacze/ rodzice posiadają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 5. Dane osobowe uczniów/słuchaczy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorsosłych w Sokółce/ Szkole Policealnej dla Dorosłych w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

  Informuję również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami