Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kierunek PRACA- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo po 30 roku życia

SKMBT 28319100912490

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020
będzie realizował projekt:

Kierunek PRACA- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 688 720,03 zł

 Zapraszamy do projektu osoby, które:

  • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
  • zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: Białystok, białostocki lub sokólski
  • są bierne zawodowo i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

          - kobiety
          - os. niepełnosprawne
          - osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
          - osoby powyżej 50 roku życia

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

Zgłoszenia i więcej informacji:

    Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76