Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

KURS WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

 

boy 1822631 1920 

KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU

 

Wakacje tuż tuż. Jeżeli chcesz wyjechać z dziećmi na kolonię, obóz, zieloną szkołę.

Zapraszamy do zdobycia uprawnień wychowawcy wypoczynku.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach, które mają ukończone 18 lat oraz posiadają wykształcenie średnie.

 
Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie zaświadczenia ważnego dożywotnio i akceptowanego na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Ukończenie szkolenia daje prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami kraju.

Liczba godzin: 36 godzin

Szkolenie rozpocznie się 27.05.2021r.

Uwaga: kurs rozpocznie się przy zebraniu się grupy minimum 10 osobowej.

 

 

Nauczysz się

Organizowania i nadzorowania obowiązków wychowawcy w różnych formach wypoczynku zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015 poz. 1629) art.92r, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 4520).

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma bezterminowe zaświadczenie ukończenia kursu Wychowawcy wypoczynku zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Tym samym uczestnik otrzyma uprawnienia wychowawcy wypoczynku.

Program szkolenia

Zajęcia na kursie Wychowawca wypoczynku będą realizowane w formie wykładu i zajęć praktycznych 

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników kursu

Grupa docelowa

Wychowawcą może być osoba, która:

1. nie była karana za umyślne przestępstwo  ( DO POBRANIA  druk_niekaralnosc.pdf )

2. ukończyła 18 lat
3. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Wychowawcą może być tylko taka osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kursów oraz informacje dotyczące dokumentów, które stanowią potwierdzenie kwalifikacji kandydatów znajdują się w Ustawie o systemie oświaty.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Sprzęt do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 36h

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 10 osób.

Cena

Koszt kursu: 250 zł

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,

Kontakt

Katarzyna Paszko, tel. tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

 
ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!