Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Dotacje1

Zdobądź dotację na założenie własnej działalności gospodarczej!

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie warunki:

  • są osobami biernymi zawodowo*
  • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (umowa o pracę, umowa zlecenie na co najmniej miesiąc)
  • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski.

W ramach projektu oferujemy:

  • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł netto dla 73 osób,
  • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł netto dla 73 osób przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

*Osoby bierne zawodowo -  To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI

Dokumenty zgłoszeniowe należy zgłaszać w:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 22 57 / 605 545 321

email: sokolka@zdz.bialystok.pl

 

Szczegółowe informacje o projekcie