Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku
młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepsami
dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i
zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy
placówk, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3
letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.kierownik wypoczynku

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku
młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepsami
dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i
zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy
placówk, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3
letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Program kursu:

1.Planowanie pracy wychowawczej  - 1 h
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - 1h
- podział na grupy
- wybór samorządu
- rada kolonii - obozu
- rozkład dnia
- rada wychowawców
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
- zdrowia i higieny
- przejazdu na miejsce wypoczynku
- trwania wypoczynku
- przeciwpożarowym
- korzystania z obszarów wodnych
- poruszania się po drogach
- wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
- norm żywienia
- zasad obsługi urządzeń elektrycznych - 3h
- zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów  pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) - 3h
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego -1 h
5.Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące) - 1h

Program kursu jest zgodny z:

  • art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452)

Czas trwania: 10h

Cena: 150 zł

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2019

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami:

ośrodek

  Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76