Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

 

wizualizacja

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020 będzie realizował projekt:

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 598 332,00 zł

Zapraszamy do projektu osoby, które:

  • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
  • zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: białostocki, sokólski lub m. Białystok,
  • są pracujące i należą do jednej z następujących grup:

          - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
          - osoby zatrudnione w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
          - osoby ubogie pracujące tj. osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia lub osoby zamieszkujące           w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

Zgłoszenia i więcej informacji:

    Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76