Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

                                                                 TechAdm

 

Nauczysz się

Celem szkolenia jest uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy. Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy dotyczącymi bhp, oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie zawiera wytyczne do sposobów organizacji szkolenia wstępnego stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

  c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

  d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracownikówdentyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi
  dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka
  związanego z tymi zagrożeniami 3
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w
  monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie
  przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania
  pierwszej pomocy w razie wypadku
 6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego, teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 16h

Zajęcia teoretyczne: 16h

Termin szkolenia: 22 sierpień 2022r. - 23 sierpień 2022r. g. 9:00

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: 160zł/osobę.

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne

Kontakt

Katarzyna Michałowska, tel. tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, k.michalowska@zdz.bialystok.pl